Praktisk info - A-Å

Her har vi samlet praktisk info for alle som bor i eller går med tanker om å flytte til det flotte Sameiet vårt.

Alle
 • Alle
 • A
 • B
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • P
 • R
 • S
 • U
 • V
 • Z

A

Ansvar:
Som eier i et sameie har du ansvar og plikter som fremgår av eierseksjonsloven, vedtektene og husordensreglene. Du har også ansvaret for at de som bruker boligen følger sameiets vedtekter og husordensregler, og ikke påfører øvrige brukere av eiendommen unødig ulempe.

B

Brannsikring:
Alle leiligheter er utstyrt med ett brannslukningsapparat / brannslange. Dette er sameiets eiendom og må ikke på noe tidspunkt tas ut av leiligheten.

Brannvarsling:
Det er montert røykvarsler i alle leiligheter. Seksjonseier er ansvarlig for å sørge for at røykvarsleren er i drift til enhver tid, og må sørge for å skifte batteri minst én gang i året.

 

D

Dugnad:

Styret innkaller til dugnad ved behov. Dette er en fin anledning til å møte naboene og gjøre en innsats for fellesskapet. Det er likevel slik at dugnaden ikke alltid passer for alle. Ta gjerne kontakt med styret hvis du heller ønsker å gjøre andre oppgaver for fellesskapet.

Dyrehold:
Det er ingen konkrete restriksjoner for dyrehold i sameiet, men det er en hovedregel som sier at dyreholdet ikke skal påføre andre sjenanse eller ulempe. Hunder skal holdes i bånd på hele sameiets tomt, og ekskrementer skal fjernes.

E

Eierseksjonsloven:
Det er eierseksjonsloven som har bestemmelser for drift og organisering av sameiet. Loven inneholder en rekke bestemmelser om hvordan sameiet skal drives og om hvilke rettigheter eierne skal ha.

Elektrisk:
Seksjonseier er selv ansvarlig for sitt elektriske anlegg. Dette inkluderer gjennomføringer, kabler, kurser og sikringsskap med tilhørende sikringer. Sameiets ansvar begrenser seg til hovedinntaket og lysnettet for fellesarealer.

El-leverandør:
Det er Glitre Energi Nett som er netteier i Drammen Kommune, mer informasjon om måleravlesing, kraftleveranse og andre tjenester finner du på www.glitre.no

Kraft kan kjøpes av Glitre Energi Strøm eller andre som tilbyr dette i vårt område.

F

Feiing:
Det blir gjennomført feiing av sameiets piper hvert år. Dette varsles i eget skriv fra feiervesenet, og det er viktig at man enten er hjemme eller henger en lapp på døra hvor man gir beskjed om at det er klart for feiing. (Peis / ovn / spjeld er lukket). I tillegg gjennomføres det tilsyn av alle ildsteder hvert femte år, under dette tilsynet er det viktig å være hjemme.

Fellesareal:
I kjelleren er alt som ikke er avgrenset som privat bod å anse som fellesareal. Dette inkluderer vaskerom, gang og oppbevaringsplass. Disse områdene skal til en hver tid holdes ryddig. Oppgangen er fellesareal, og skal holdes fri for klær, sko eller andre ting, da dette er å anse som en rømningsvei. Den delen av loftet som ikke er avgrenset som privat bod er fellesareal, og kan benyttes av alle som tørkeloft. Det er ikke tillatt å oppbevare møbler eller lignende i dette området.

Felleskostnader:
Felleskostnader betales månedlig, og fastsettes av styret i forbindelse med behandlingen av budsjettet. Kostnadene dekker de fleste bokostnadene, slik som felles vedlikehold, forretningsførsel, bygningsforsikring og tv/bredbånd. En mer uttømmende oversikt over hva felleskostnadene fremgår av sameiets regnskap og budsjett.

Forsikring:
Sameiet har felles forsikring av bygningene. Ved bygningsskader må styret kontaktes snarest, alternativt NBBO som administrerer forsikringsskadene på vegne av sameiet.
NB: Seksjoneseier må selv tegne innboforsikring!

G

Gjesteparkering:
Det er etablert et antall parkeringsplasser som er reservert for gjester. Disse skal ikke benyttes av seksjonseiere.

H

HMS (Helse, miljø og sikkerhet):
Det er styret som har det overordnede ansvaret for HMS-arbeidet i sameiet. Hvert år utarbeider vi et egenmeldingsskjema som alle beboere skal fylle ut og returnere.

Husordensregler:
Det er utarbeidet egne husordensregler for sameiet. Husordensreglene er utarbeidet for at alle skal trives så godt som mulig i fellesskapet.

I

Informasjon fra styret:
Styret informerer ved jevnlige informasjonsskriv som legges i den enkeltes postkasse. Har man spørsmål er det bare å ta kontakt med styrets representanter.

Internett:
Sameiet har felles løsning for bredbånd. Seksjonseier kan utvide denne dekningen ved å inngå egen avtale med leverandøren av bredbåndet.

K

Kildesortering:
Det er lovpålagt kildesortering i Drammensregionen. Matavfall skal sorteres i egne bioposer som blir utlevert av renovasjonsselskapet. Nye poser kan fås ved å knyte en pose på beholderen. Det er egne beholder for matavfall, restavfall og papiravfall. Plastavfall sorteres i sekker.

Les mer om kildesorteringen på www.rfd.no

Kabel-TV:
Sameiet har felles leverandør av tv-signaler. Alle leiligheter har en grunnpakke inkludert i felleskostnadene, og det følger med en enkel dekoder i hver enkelt leilighet.

Kanalpakke:
Kanalpakken fastsettes av sameiets leverandør. Det er mulig å få flere tv-kanaler, men da er det en egen avtale mellom seksjonseier og leverandøren.

L

Lekeplasser:
Lekeplassen(e) på sameiets eiendom er til bruk for barn som bor i sameiet og for de som er på besøk.

M

Måleravlesing:
Alle strømmålere leses av automatisk av netteier, man vil derfor ikke motta måleravlesningskort.

P

Parkering:
Det er begrenset med parkeringsplasser i sameiet. Av hensyn til fri ferdsel er det ikke lov til å parkere på andre steder enn på oppmerkede områder.

Alle har en egen parkeringsplass i garasjeanlegget. Det er mulig å bytte med en nabo hvis dere blir enge om dette. Dere inngår da en avtale mellom dere.

Peisovner:
Sameiet er ansvarlig for pipeløp, feierluker og sotluker, mens den enkelte seksjonseier er ansvarlig for peisovner med tilkobling. Dersom det kommer pålegg knyttet til utstyr inne i den enkelte leilighet fra feiervesenet under stedlig tilsyn vil den enkelte måtte utbedre dette selv.

Postkasser:
Alle leiligheter har postkasser i eget stativ. Disse skal benyttes, og vi oppfordrer alle til å kjøpe et navnskilt som er lik de andre som brukes på stativet.

R

Radon:
Det er foretatt radon-målinger i sameiet. Resultatet av disse var at det ikke er helseskadelige verdier i grunnen. Det er imidlertid lenge siden målingene ble foretatt, så hvis man har mistanke om at det er radon-problemer i din gård må du ta kontakt med styret. Sameiet er pliktig til å måle, vurdere og iverksette tiltak for å forhindre radongass i boligene.

S

Seksjon:
En seksjon er betegnelsen som brukes om en bolig eller et næringslokale i en bygning som er seksjonert etter reglene i eierseksjonsloven. Som seksjonseier har du enerett til den seksjonen du har kjøpt.

Snøbrøyting:
Sameiet har inngått avtale om fjerning av snø. For at snøfjerningen skal bli så effektiv som mulig, er det viktig at man er oppmerksom og flytter biler når brøytebilen kommer.

Styret:
Styret velges på sameiets årsmøte. Styret skal lede i samsvar med loven, vedtektene og vedtak på årsmøtet. Styret har fullmakt til fatte vedtak i alle saker som ikke er lagt til andre organ i loven eller vedtektene.

Kontaktinformasjon til styret finner dere her på nettsiden.

U

Utleie:
Utleie skal alltid meldes til styret. Loven og vedtektene har begrensninger når det gjelder korttidsutleie av seksjonen. Som seksjonseier har du også ansvaret for at de som bruker boligen følger sameiets vedtekter og husordensregler, og ikke påfører øvrige brukere av eiendommen unødig ulempe.

V

Vedlikehold:
seksjonseier er ansvarlig for å holde sin del av bygningen i forsvarlig stand. Dersom denne plikten forsømmes vil man kunne havne i et erstatningsansvar ovenfor sameiet.
Hovedregelen for vedlikehold er at den enkelte seksjonseier er ansvarlig for vedlikeholdet i sin egen bolig (innvendig vedlikehold), og sameiet har ansvar for utvendig vedlikehold. En nærmere presisering av hvor skillet mellom seksjonseiers og sameiets vedlikeholdsplikt fremgår av vedtektene.

Vedtekter:
Sameiet har egne vedtekter som er mer detaljrike enn loven når det kommer til seksjonseiers ansvar og plikter, styrets virke, og organiseringen av sameiet generelt.

Verandaer:
De innvendige flatene på verandaen er ansett som innvendig areal, og vedlikeholdsplikten påhviler derfor den enkelte seksjonseier.

Å

Årsmøte:
Årsmøtet er sameiets øverste organ. I løpet av våren avholdes det årsmøte i sameiet. Innkallingen blir lagt i den enkeltes postkasse minst 8 dager før møtet. På årsmøtet behandles blant annet årsregnskapet og styrets årsmelding, og det gjennomføres valg av sameiets styre.
Har du saker som du ønsker å få tatt opp på årsmøtet må dette meldes styret innen en gitt frist.

Når det er nødvendig, enten fordi styret har behov for det, eller fordi minst 10 % av seksjonseierne krever det, avholdes det ekstraordinært årsmøte.